با سپاس از 11  سال اعتماد شما
شروع بکار خدمات اینترنتی: 1387
شروع بکار وب سایت: 1389
ثبت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی:1391

لینک استعلام از سازمان

وظایف پایگاه ساماندهی
برنامه نویسی/نرم افزار
***تازه ها***
نمونه کارهای ترجمه متون انگلیسی                   بازگشت به صفحه ترجمه و قیمتها و مقالات انگلیسی

  تاثیر عناصر استراتژی بازاریابی بر سهم بازار شرکتها

رشته: مدیریت
کلیدواژگان: سهم بازار, استراتژی بازاریابی , ترکیب بازاریابی , سازنده ورقه پلیمر

چکیده
کارایی تجاری و سود اقتصادی شرکت را می توان در میزان سهم بازار خلاصه نمود. یکی از مهمترین اهداف شرکتها , پشبرد سهم بازار برای دستیابی به مقیاس بیشتر عملیاتی و بهبود سوداوری می باشد. بهمین منظور, مدیران همیشه خواهان توسعه سهم بازار خود می باشند. سهم بازار به عناصر استراتژی بازاریابی پاسخ داده و یکی از آیتمهای مهمی که بر سهم بازار اثرگذار است , عناصر ترکیب بازاریابی می باشد. هدف اصلی تحقیق جاری مطالعه تاثیرات ترکیبی بازاریابی بر سهم بازار سازندگان ورقه های پلیمری در ایران می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که استراتژی محصول , تبلیغ, قیمت گذاری و مکان , مهمترین عناصر افزیش سهم بازار می باشند. همچنین عناصر فرعی هر استراتژی مانند تنوع محصول , کیفیت , خدمات پس از فروش و مشخصه های محصول (با اشاره به رنگ و اندازه) که تحت استراتژی محصول قرار دارند, قیمت گذاری, دوره پرداخت , تخفیف برای استراتژی قیمت گذاری , حضور در نمایشگاه ها, انجام بازاریابی مستقیم, اجاره کارمند فروش متخصص برای استراتژی تبلیغات, داشتن سهام ایمن, توزیع بموقع, و مکان یابی انبار در استراتژی مکان , عناصر فرعی مهم هر یک از استراتژیهای بررسی شده بمنظور بالا بردن سهم بازار می باشد.
ABSTRACT
The business performance and economic profit of the firm can be summarized in market share. One of the most important aims of firms is to enhance market share to achieve greater scale in its operations and improve profitability. Due to this, managers always want to expand their market share. Market share responds to elements of marketing strategy and one of the important items that affect market share is elements of the marketing mix. The main purpose of this research is to study the marketing mix influences on market share of polymer sheets manufactures firms in Iran. The result of this study concluded that product strategy, promotion strategy, pricing strategy and place strategy are important elements to increase the market share. Thus, the sub-elements of each of the strategies such as product variety, product quality, after-sale service and product specification (referring to color or size) which are under product strategy; pricing, period of payment, offer of discounts, which are under the pricing strategy; attendance in trade fair, practicing direct marketing, hiring experience and educated sale staff, that come under promotion strategy; having safety stock, on-time delivery, and placing of the storeroom in place strategies which are under the place strategy is important sub-elements to be observed in increasing the share market.
Key words: Market share, Marketing Strategy, Marketing Mix, Polymer sheet Manufacture.
تماس و سفارش
     
ایمیل:project_ams82@yahoo.com یاهومسنجر:project_ams82@yahoo.com تماس با ما --- تلفن: 09133810861