با سپاس از 11  سال اعتماد شما
شروع بکار خدمات اینترنتی: 1387
شروع بکار وب سایت: 1389
ثبت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی:1391

لینک استعلام از سازمان

وظایف پایگاه ساماندهی
برنامه نویسی/نرم افزار
***تازه ها***
نمونه کارهای ترجمه متون انگلیسی                   بازگشت به صفحه ترجمه و قیمتها و مقالات انگلیسی

  طراحی دانش محور سیستم های پشتیبانی تصمیم برای مدیریت اضطراری

رشته: کامپیوتر-پشتیبانی تصمیم
چکیده
مقاله جاری بر طراحی سیستم های پشتیبانی تصمیم برای مدیریت اضطراری بمنظور برنامه ریزی, هماهنگی و کنترل اقدامات انجام شده برای پاسخ به موقعیتهای بحرانی تمرکز دارد. روش طراحی دانش محور جدیدی پیشنهاد شده و بوسیله کاربردی در تحقیق موردی متمرکز در حوزه مدیریت اضطراری آنفلونزای واگیر نمایش داده شده است. طراحی دانش محور, بر اساس روش منطقی و استدلالی بمنظور استخراج و مدلسازی دانش مربوط به محیط هدف, حوزه کاربرد کاربران مد نظر, وظایف آنها و فعالیتهای خاصی که از سیستم پشتیبانی تصمیم انتظار می رود, عمل می کند. هدف طرح پیشنهادی ما, در غلبه بر برخی محدودیتهای طراحی فعالیت محور و کاربرمحور, در بافت خاص سیستم های پشتیبانی تصمیم می باشد. طراحی دانش محور بر اساس فرایند تکراری عمل کرده که از چهار فاز اصلی عبور می کند: شناسایی محیط هدف, درک حوزه, مشخص سازی کاربر, و تحلیل کارکردی. مقاله جاری هر مرحله را با جزئیات مربوطه ارائه داده و کاربردهای آن را در تحقیق موردی شرح می دهد.
کلیدواژگان: سیستم های پشتیبانی تصمیم, طراحی دانش محور, مهندسی دانش, مدیریت اضطراری.
Abstract
This paper focuses on the design of decision support systems for emergency managers in charge of planning, coordinating and controlling the actions carried out to respond to a critical situation. A novel knowledge-centered design methodology is proposed and demonstrated through the application in a concrete case study in the field of pandemic flu emergency management. Knowledge-centered design is based on a rational and structured approach to the elicitation and modeling of the knowledge concerning the target environment, the application domain, the intended users, their tasks, and the specific activities that the decision support system is expected to provide. Our proposal aims at overcoming some of the limitations of user-centered and activity-centered design in the specific context of decision support systems. Knowledge-centered design is based on an iterative process that goes through four main phases, namely: target environment identification, domain understanding, user characterization, and functional analysis. The paper illustrates each phase in detail and discusses the application in the proposed case study.
Keywords: Decision-support systems, Knowledge-centered design,Knowledge engineering,Emergency management
تماس و سفارش
     
ایمیل:project_ams82@yahoo.com یاهومسنجر:project_ams82@yahoo.com تماس با ما --- تلفن: 09133810861